Ziekte en Medicatie

Afbeelding invoegen
Ziekte en Medicatie

Bij ziekte: graag vóór 9u graag bellen 02 687 34 34 OF mailen: mailto:biebelbox@d-care.be (= interne mailbox BBB-TEAM)

Het kinderdagverblijf zal weigeren om je kind op te vangen als:

- Het kind is te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
- Het zieke kind vraagt te veel aandacht en zorg zodat de gezondheid of de      
   veiligheid van de andere kinderen niet gegarandeerd kan worden.
- Het kind heeft een of meerdere van deze symptomen:
- Diarree: verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de       laatste 24 uur bij een kind dat te ziek is om in de opvang te blijven.

- Braken
   * Bloedbraken
   * 2 keer tijdens de laatste 24 uur bij een kind dat te ziek is voor de opvang
   * Wanneer er gevaar voor uitdroging bestaat
   * Wanneer een zuigeling jonger dan 6 maanden is

- Ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood

Koorts kan een reden zijn om een kind te weigeren:
  * het kind is te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang
  * het kind te veel aandacht en zorg vraagt, zodat men de veiligheid van andere kinderen niet        meer kan garanderen

- Huiduitslag in combinatie met koorts bij een te ziek kind of een verandering in    het gedrag.

- Mondzweertjes bij een te ziek kind

- Aanhoudende buikpijn van 2 uren of langer

- Het kind heeft een besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen.

- ...

MEDICATIE

Voor het toedienen van geneesmiddelen zijn er specifieke voorschriften van Kind en Gezin (zie website):
 

Algemene aanbevelingen

 • Geneesmiddelen kunnen best zo veel mogelijk thuis worden toegediend. Heel wat middelen kunnen buiten de opvanguren gegeven worden. Bovendien is de opvang geen medische omgeving.

 • Geef nooit geneesmiddelen op eigen initiatief.

  • Sommige klachten zoals koorts en pijn, kunnen de eerste tekenen van een belangrijk beginnend gezondheidsprobleem zijn.

  • Door geneesmiddelen te geven, kan je een ziekte soms tijdelijk verdoezelen. Dat kan gevaarlijk zijn en een juiste diagnose bemoeilijken.

  • Veel klachten en tekenen verdwijnen spontaan en moeten niet met een geneesmiddel behandeld worden.

 • Maak je geneesmiddelenbeleid bekend aan de ouders bij de start van de opvang en neem het op in de schriftelijke overeenkomst met de ouders.

  • Welke geneesmiddelen kunnen in de opvang toegediend worden?

  • Welke afspraken zijn er met de ouders?

  • Wat verwacht de opvang van de ouders? Wat wordt genoteerd en waar?

Geneesmiddelen met voorschrift

 • Indien mogelijk, wordt aan de arts gevraagd om geneesmiddelen voor te schrijven die buiten de opvanguren kunnen worden toegediend.

 • Moeten geneesmiddelen tijdens de opvanguren worden toegediend, dan is een attest van de arts of apotheker nodig voor de ziekte die het kind op dat moment doormaakt. Dit geeft genoeg zekerheid aan de opvang over de correcte toediening ervan.

 • Mogelijke vormen:

  • ofwel een doktersvoorschrift 
  • ofwel een automatisch afgedrukt of een handgeschreven etiket van de apotheker, gekleefd op de verpakking van het geneesmiddel.

 • Inhoud:
  • de naam van de voorschrijver of apotheker
  • de naam van het kind
  • de naam van het geneesmiddel
  • de afleveringsdatum
  • de dosering van het geneesmiddel
  • de wijze van toediening, de einddatum of duur van de behandeling 

Geneesmiddelen zonder voorschrift

Elke opvang kan zelf bepalen hoe ze omgaat met geneesmiddelen zonder voorschrift.

Als preventie van wiegendood wordt aanbevolen om in het eerste levensjaar ook geneesmiddelen zonder voorschrift enkel toe te dienen met een attest van een arts of apotheker.

Koortswerende middelen

Een koortswerend middel in voorraad hebben is handig wanneer een kind ziek wordt. Bij uitgesproken ongemak kan eventueel een eenmalige dosis van een koortswerende siroop gegeven worden, als de ouders hiermee akkoord zijn.

Pufjes (Aerosol)

Kind en Gezin wil het gebruik van pufjes zoveel mogelijk stimuleren in plaats van aerosols. Aerosols horen eerder thuis in een ziekenhuisomgeving en niet in de opvang.

Pufje met een voorzetkamer

 • Dit is gemakkelijker toe te dienen dan aerosol en daarom een uitstekend alternatief voor de kinderen in de opvang.

 • De voorzetkamer moet gespoeld worden met water (niet met zeep of alcohol) en gedroogd aan de lucht, dus geen handdoek gebruiken.

 • Ieder kind die pufs nodig, moet normaal gezien zijn eigen exemplaar met voorzetkamer hebben.

Homeopathie

Homeopathische middelen worden enkel toegediend met een voorschrift van de arts.